ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας με το όνομα www.businessclub.gr, εφεξής «Business Club», που παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Microbase Προηγμένες Υπηρεσίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Microbase» , εφεξής «Εταιρεία».

Τι είναι το Βusiness Club

Το Business Club είναι μια Ομάδα Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών ήτοι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγγελματικός οδηγός o οποίος παρέχει υπηρεσίες συνέργειας, πληροφορίες και λοιπές υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους πελάτες, εφεξής «Μέλη», καθώς και στους επισκέπτες της ιστοσελίδας, που μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα Μέλη του Business Club καθώς και ενημερώσεις από αυτά και από δω και στο εξής θα αποκαλούνται «Επισκέπτες». Δικαίωμα εγγραφής στο Business Club έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και όλοι οι ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα. Η χρήση της «Υπηρεσίας» συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Όλα τα Μέλη και οι Επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου Business Club αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, τα Μέλη και οι Επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του Business Club. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις αυτές στον δικτυακό τόπο www.businessclub.gr. Όλα τα Μέλη και οι Επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο Business Club οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που τα Μέλη και οι Επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας και του δικτυακού τόπου Business Club, αυτός απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητά η πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης παρέχεται η άδεια εκτύπωσης και χρήσης όπου αυτό σαφώς αναφέρεται στον ιστότοπο.

Υποχρεώσεις - Ευθύνες Μελών

Τα Μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου Business Club. Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος Business Club δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που μπορεί να προκύψουν από ενέργειες των Μελών ή Επισκεπτών του δικτυακού τόπου.

Εφόσον ο Επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του δικτυακού τόπου Business Club, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Ο δικτυακός τόπος Business Club παρέχει υπηρεσίες Μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης και πιστοποίησης των στοιχείων τους.

Μόλις ο Επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο δικτυακός τόπος, θα παραλάβει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και το όνομα χρήστη. Τα Μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα Μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το δικτυακό τόπο Business Club για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα Mέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης καθώς και την χρήση πολύπλοκου κωδικού πρόσβασης και την τακτική αλλαγή του. O δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.

Ο δικτυακός τόπος Business Club δεν είναι δυνατό, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τα Μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και, επομένως, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Το Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο δικτυακός τόπος Business Club για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα Μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος Business Club δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των Μελών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.

Τα Μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι ο δικτυακός τόπος Business Club μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες δεδομένα επικοινωνίας καθώς και των χρηστικών ορίων σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίας προς τα Μέλη.

Τα Μέλη, έχουν το δικαίωμα, να αναφέρουν την συμμετοχή τους στο Business Club, τόσο στον ιστότοπο τους όσο και στις επικοινωνίες τους, με την χρήση συγκεκριμένου λογοτύπου του Business Club που θα τους εκχωρηθεί και θα παραπέμπει στην σελίδα τους σε αυτό. Η χρήση της παραπάνω δυνατότητας αποτελεί υποχρέωση των Μελών ως ελάχιστη συνδρομή τους στην προώθηση του Business Club και των Μελών αυτού.

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο δικτυακός τόπος Business Club καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία, όμως, περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται, ούτε από αμέλεια, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Επισκέπτη ή και Μέλος από την χρήση του. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από το δικτυακό τόπο «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη. Συγκεκριμένα, ο δικτυακός τόπος Business Club αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς, όμως, σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του. Οι Επισκέπτες και τα Μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές με σύνεση και βάσει κοινής λογικής. Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά, τη ποιότητα ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Μέλη σε άλλα Μέλη, τα Μέλη σε Επισκέπτες, μέσω του ιστότοπου Business Club, αποκλειστική ευθύνη για αυτά φέρουν μόνο οι συναλλασσόμενοι.

Συνεπώς, οι Επισκέπτες / Μέλη του Business Club χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Business Club με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Ο δικτυακός τόπος Business Club καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Οι Επισκέπτες και τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τον εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται, ώστε να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του Business Club. Σε περίπτωση καταβολής τελών σε τρίτους φορείς (πχ παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο) για την πρόσβαση στον ιστότοπο Business Club, αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο Επισκέπτης/Μέλος.

Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος Business Club δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.) από Επισκέπτες / Μέλη του, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους Επισκέπτες / Μέλη περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντίθετα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Επισκεπτών / Μελών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης του δικτυακού τόπου.

Η χρήση του ιστότοπου του Business Club από τους Επισκέπτες και τα Μέλη του, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, να μην παρεμποδίζουν την χρήση του από τρίτους, να μην προβαίνουν σε πράξεις και παραλήψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ιστότοπου ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του Business Club.

Οι Επισκέπτες / Μέλη κατανοώντας ότι ο ιστότοπος Business Club είναι ένας τόπος συνάντησης, ρητώς απαλλάσσουν το Business Club και την εταιρία Microbase (και υπαλλήλους, διευθυντές, και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Microbase) από τυχόν διαφορές προκύψουν μεταξύ των Μελών, Επισκεπτών ή και τρίτους από την χρήση του ιστότοπού μας, από κάθε αξίωση, απαίτηση, ζημία θετική ή αποθετική, κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμα κι αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητώς.

O δικτυακός τόπος Business Club διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τα Μέλη. Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Ο δικτυακός τόπος Business Club δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» και διαφημιστικών banners. Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Επισκεπτών / Μελών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και το Business Club δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο δικτυακός τόπος Business Club δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι Επισκέπτες / Μέλη θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους Επισκέπτες / Μέλη ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Το Business Club δύναται να ζητήσει από τους Επισκέπτες / Μέλη προσωπικά δεδομένα, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όνομα, επάγγελμα, email, τηλέφωνο επικοινωνίας κα., προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρήσης κάποιων υπηρεσιών. Με την παροχή των παραπάνω στοιχείων, οι Επισκέπτες / Μέλη, συναινούν στην χρήση των παραπάνω στοιχείων για επικοινωνία ή επεξεργασία, από το Business Club στα πλαίσια της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Τα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που ορίζει ο νόμος ΕΕ 2016/679 (GDPR) για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, διαγραφή και διόρθωση αυτών, αντίρρησης στην επεξεργασία, στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την δημιουργία προφίλ, περιορισμό της επεξεργασίας και φορητότητα των δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή δεν μεταβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Το Business Club λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, διεξάγει την διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων) και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών.

Σε κάθε περίπτωση το Business Club εφαρμόζει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Εφόσον παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Το Business Club δικαιούται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος (π.χ. άρση απορρήτου) καθώς και σε συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης με τα Μέλη ή για στατιστικούς λόγους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου Business Club, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το Business Club διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια του νόμου, να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου Business Club και των Επισκεπτών / Μελών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.